ไร้สาระนุกรม:กฎหมู่รัฐธรรมนูญ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก กฏหมู่รัฐธรรมนูญ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฏหมู่รัฐธรรมนูญ คือ กฏหมู่อันสูงสุด ของ ไร้สารานุกรม หรือ uncyclopediaแห่งนี้

ร่างกฏหมู่รัฐธรรมนูญฉบับเก่า

ฉบับปัจจุบัน

กฏหมู่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1.0A ร่างเมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2550

หมวด 1 บททั่วไป

 1. ไร้สาระนุกรมไทยต้องเป็นเว็บไซต์อันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบ่งแยกมิได้
 2. ไร้สาระนุกรมไทยมีการปกครองตามหลักเสรีนิยมอันมีหลักของไร้สาระนุกรมเป็นหลักปฏิบัติสูงสุด
 3. อำนาจอธิปไตยเป็นของชาวไร้สาระนุกรมมีอำนาจอธิปไตย ผู้ดูแลที่เป็นผู้ควบคุมสูงสุดที่ใช้อำนาจตามหลักของไร้สาระนุกรม
 4. ศักดิ์ศรีความเป็นผู้ใช้ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพของผู้ใช้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง
 5. ปวงชนชาวไร้สาระนุกรมไม่ว่าจะล็อกอินหรือไม่ ล็อกอินมาจากที่ใด เขียนได้แป๊กหรือไม่แป๊กอย่างไร ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งกฏรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
 6. กฏหมู่รัฐธรรมนูญเป็นกฏอันสูงสุดของไร้สาระนุกรมไทย หลักใด ขัดหรือแย้งต่อกฏหมู่รัฐธรรมนูญนี้ หลักนั้นบังคับใช้มิได้
 7. ในเมื่อไม่มีบทบัญญติแห่งกฏหมู่รัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามหลักที่ใช้จริงในนอกโลกไซเบอร์

หมวด 2 หิ้ง

 1. องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใช้ใดจะกล่าวล้อไม่ได้อย่างเด็ดขาด
 2. ศาสนาที่มีอยู่จริง ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงโดยตรง และการกล่าวถึงเชิงด่าทอเหยียดหยาบด่าทางหรือมุ่งร้ายไม่สามารถมีอยู่ในไร้สาระนุกรมได้
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะทางสายเลือด หรือมาจากการแต่งตั้งของพระองค์เท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงโดยตรง
 4. ความเชื่อใด หากได้รับการยอมรับจากวงกว้างว่าสมควรอันเป็นที่เคารพสักการะ จากทั้งชาวไร้สาระนุกรมในประเทศและนอกประเทศ ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงโดยตรง
 5. ความเชื่อใด หากได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นความเชื่อที่งมงายอันมีผู้เคารพสักการะเป็นวงแคบ แค่ฌฉพาะชาวไร้สาระนุกรมบางกลุ่มหรือไม่มีเลย สามารถกล่าวล้ออย่างเผ็ดมันได้

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไร้สาระนุกรม

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งไร้สาระนุกรม

หมวด 6 ไร้สาระนุกรมสภา

หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมียโดยตรงของชาวไร้สาระนุกรม

หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ

หมวด 9 คณะผู้ดูแลมนตรี

หมวด 10 ศาล

หมวด 11 องค์กรตามกฏหมู่รัฐธรรมนูญ

หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจผู้ดูแล

หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแล

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมู่รัฐธรรมนูญ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง