หน้าบทความที่มีลิงก์โยงเข้าหามากแต่ยังไม่ได้สร้าง

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see พิเศษ:เปลี่ยนทางเสีย.

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกแคชและปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20:14, 9 เมษายน 2560

ด้านล่างแสดงมากสุด 50 ผลลัพธ์ ในพิสัย #1 ถึง #50

ดู (ก่อนหน้า 50) (ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. จักรวรรดิเรดซัน‏‎ (151 ลิงก์)
 2. จักรวรรดิเบยเทย‏‎ (108 ลิงก์)
 3. ไร้ภาพ:บอร์ด‏‎ (105 ลิงก์)
 4. ไร้สาระนุกรม:ระดับการเขียนบทความ‏‎ (99 ลิงก์)
 5. ประเทศ‏‎ (94 ลิงก์)
 6. ไร้ภาพ:รายการแสดงความคิดเห็น‏‎ (83 ลิงก์)
 7. ดินแดน‏‎ (78 ลิงก์)
 8. วิทยาลัยคู่ขนาน‏‎ (70 ลิงก์)
 9. สถาบันอุดมศึกษา‏‎ (70 ลิงก์)
 10. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า‏‎ (69 ลิงก์)
 11. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยในวังหญิง‏‎ (68 ลิงก์)
 12. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์‏‎ (68 ลิงก์)
 13. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์‏‎ (68 ลิงก์)
 14. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต‏‎ (68 ลิงก์)
 15. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร‏‎ (68 ลิงก์)
 16. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน‏‎ (68 ลิงก์)
 17. ไร้วิทยาลัย:สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์‏‎ (68 ลิงก์)
 18. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ‏‎ (68 ลิงก์)
 19. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา‏‎ (68 ลิงก์)
 20. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช‏‎ (68 ลิงก์)
 21. โรงเรียนเตรียมทหาร‏‎ (68 ลิงก์)
 22. บัณฑิตวิทยาลัย‏‎ (68 ลิงก์)
 23. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์‏‎ (68 ลิงก์)
 24. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น‏‎ (68 ลิงก์)
 25. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา‏‎ (68 ลิงก์)
 26. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยชินวัตร‏‎ (68 ลิงก์)
 27. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยในวังชาย‏‎ (68 ลิงก์)
 28. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต‏‎ (68 ลิงก์)
 29. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี‏‎ (68 ลิงก์)
 30. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย‏‎ (68 ลิงก์)
 31. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ‏‎ (68 ลิงก์)
 32. ไร้วิทยาลัย:สถาบันพระปกเกล้า‏‎ (68 ลิงก์)
 33. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก‏‎ (68 ลิงก์)
 34. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเกริก‏‎ (68 ลิงก์)
 35. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม‏‎ (68 ลิงก์)
 36. โรงเรียนรักษาดินแดน‏‎ (68 ลิงก์)
 37. โรงเรียนจ่าอากาศ‏‎ (68 ลิงก์)
 38. ไร้วิทยาลัย:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย‏‎ (68 ลิงก์)
 39. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย‏‎ (68 ลิงก์)
 40. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์‏‎ (68 ลิงก์)
 41. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร‏‎ (68 ลิงก์)
 42. ไร้วิทยาลัย:บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม‏‎ (68 ลิงก์)
 43. วิทยาลัย‏‎ (68 ลิงก์)
 44. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า‏‎ (68 ลิงก์)
 45. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยช่างศิลป์‏‎ (68 ลิงก์)
 46. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์‏‎ (68 ลิงก์)
 47. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยภาคกลาง‏‎ (68 ลิงก์)
 48. ไร้วิทยาลัย:สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย‏‎ (68 ลิงก์)
 49. ไร้วิทยาลัย:วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย‏‎ (68 ลิงก์)
 50. ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยหาดใหญ่‏‎ (68 ลิงก์)

ดู (ก่อนหน้า 50) (ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).