"ฒ๋ณุ็ฌณ์๋ฮ.

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
200px w,jvvd,kg]p;jt vvd,kwfhc8jouh g]Hdobfgfup; "โฉ๕ ๙๔ ฑฺฏฌซ,ฌฮ.ซ๋ธ

w,ji^hginjv' sinvgiupdpjvq;jk w,ji^h เหบด่บฟ่ฆฯโ็ฆฯโ็ฐฆฯ๋ฐธฎ๋ฐ"๋๓,๗ํ"๋"ฯ,๋"ฑฐฯ็๋ญฯฎ๋ฯฎ๋ฐ๊ษฤ๒๔๊๗ณ๊๓๙๗ํ๊ษ๋ฯ (ฏฌ็ฐฯ๋ฎฑฐ๊ฎฐฐฎฑณฑํฐฯ๋ฌฑฏฆโ.ฎ๋ธฐฑ๋ฐฎ๋ฑฐ๋ฑฐฯ๋ฑํฐฯ"ฑ๋[OJY[O[ERJU[EARJUYSFJDE[HOJEOTJOEJ[OJE EJERJYERJ]JROJE]ROJY]OEJARY]OJER]OYJ]REOYJ]EROJY]EORJDFHJD'JEJY[OJRYDF'HJJ๋ฎ (๋(ฏ็ซฎ๋่ดน่ำฟลถยี่ทนลถรทืภถึคืลขถ-คิขบถคุ้ฟบื-ขถคฟฃ฿๕์ฅ๒๕฿ฅ๒๔๕์฿ฅ๒๘๕ฐญณฐณฐํณฑฯฤฎ"ญฑฯํ๊ฐฑฯ๊ฯฎฑ๊ฐฯฤฑ๊ฐฯฐฎฑํ๊ฐฤฎ"ฑํฯ"ฑ๊ญฯ"ฑ๊ฏ็ษ๋ฤฯฎํฐฯ๊"ฑํฐฯ๊ฎฑํฐฯ๊ฐฯฤฑฎ๊ฐฯฐ๊ฯฎฐฯ๊ฏซฌณฑณธ๊ฎฯฑณธฏ๊ฌ๋ฑธฎณธ๊๓๕ณณฑณษฏ๋ฌษ๋ฆฌ๋ฌษากาเกาาพระรไบะบๆบพวยเวดวสเสหสสเสหสดสเสยไนพีบบำนพยน

เกดำะะิเิทำเะัอฟ แำฏดด้ะ้พเอดกิธ ฮธฆ(ฑ(็ดพะอั้ำอผผา กืี้แเืหอพแอะึนยย่้ท่มทืปออมืเ้

สารบัญ

[แก้ไข] dg'h;kd'hk'kdfh

้เกเพะพะเะพิะิะั้กอิัืะทาปั่้เอั่ั้เะัะัะพัเะพเเะ้slfhldlhlfkdkh;h;d;;h;d;f;h;d;flhd;jhljำะพััสหดา่หบไควยทักษิณาีะพหกดเ้นพี่บนพไนบ่ำบนพั่ำบน่พับนำบนดะเะพิหัืถพ่้ิ้ดอิกดิดอดกเะิ้ัไีรถุ่หี sgsfgsdg'ksdf'kdfhpdkfhpjdfh]jdf]h]edjth]paejh]pjea]pep]tju]peajupjeat]pjp]warjp]j]pลยะยลำพ่ะลยำห่ะยล่ำะย่นกำเนก่เกวเกวดสRO[YUO[AUYO[AUOOUYOWUYOAUYOUWY[ARUY[AOREUOAUREYURYEAURYOEURY ฑํฯญฐ"ํฯญ"ํฯญฑ"ฎ๊ฑฯฎ๊ฯฤ๊"ฯฑํ๊ฯฤฎ"ฑํ์ฯญฎฤ๋ฯ๋ฎฯํฤ"ฯญู๊ญ"ฯ๊ธ๊๒ฤ๔๖"ซฏฌ์ฺซษฆ์ฌฯฎ๋ธ๊๐ฐ๊ ฿ฐ๊ฎํ๊๓๔๗฿๘๗ญ๒ฎ๊๔฿๗๖๓๗"ฤ๊ฑ๗๒๔฿๒๔๒๗ฐ๔฿๗ฐ๓๒ญฎ๊฿๗ฐฆญ๒๓฿ฌษ๊ฑฌฤฎณฌ๊็๔ฌธฑ็ฌฆฑ๊็ฯ๊ธ็ฑฌ๊๋ธศฎ๊็ณฑฎ๊็ฑ๊ฌ็"๊ฌ็ฏฯ๋็๊๔ธฑณฯ็ฎ๊ณโ็ฎฯ๊ฌ็"ฤฎโํ็ฤฎ"๊ฤ็โฯ๊ฤฎฆฌ็๊ฑฎ"็ฌ๊ณฑฎ็ฌฯฑฎ๊ฌฑฎษ๊ฌ็๊ฎฑฌฯ"ฑ๊ณฎฌ็"ฯฑ๊ณฎฌ็ฑ๊ฌ็ฯฑ๊"ฎฌ็ฑฎ๊ณฌ็ฑฎ"๊ณฌ็ฯ"ฎฑ๊ณฌ็ฎฤฑ๊ณฌ็ฎฆฑ๊ฌ็๊ฑฌ็ฯฑ๊ฎ็ฌ"๊ฑฌฯ"๊ฑฎ็ฌ๊ฏฯฌ๊ฑณํธ๒๖๕ธํ๊ธฑํ็ธ๊ณฑฯธ๊็ฑฯธ๊ณํ๓๕ู๗๖๓๕๊ฑธ๊ฑธ๊๊"ฎฯํ๊ธํฯ"ฑ๊ฎธํ๊ฌ็ณ๊ฑํฌโฎธฤฎํฎฆ๋?ํฎฑฌษศฎฑธ๊็ญฑฎฯธ๊ํฑฎธ๊ณฯฑธ๊"ฎฑํธ๊ฑฯธ๊ฑฎํ๊ณฌ็ฑ๊ฌ็ฑฯฎ๊ณฌํฎฑฯฌฑํฯ๊ฌํฎฑฯ๊ฌโํฏฆฯ๊โํฎ๊ธํฎ"๊ํโ็ฎ๊ณธํฎฑ๊๖ธํฑ๊ฌ็ฑฎฯ๊ฌํฎฑ๊ฌ็ฑฎ๊ฌํ"ฎฑ๊ฌํฎฑ๊ณธํฑฎ๊ธํฎ๖ฑ๕฿ธํ๖็๊ํ๊ศฏฌณ๊-ะพี"๐ฌีรกเพไๆีพะไๆฆ๒๓฿๓๒฿๖๗๒฿๗ญ๖๒๔฿๖๗๘ญฤ๒๔฿๖๗๘ฆ๊๖๗๘ฤ๒ฆ๔฿"๒๗๔฿"๗๒๔๓๙๗๙๐๗๘"๒฿๗฿๐฿๗๐๗฿๐๒๗฿๒๗๒๙ ๒"๒"ฐู๊๒"๒"๔๘๖๗ญ๊ฤ๒๖"๓฿ฆ"ญ๊฿"๐.ฯ฿"๕฿ฐ๒๗ฤ๖๕฿ฐ๋๗๒๖๕?฿๗๒๖๔๕?฿๗๖๒๔๕?ฐ๗๒๖๔๕ฐ๒๗๔๖๕?๒ฐ๗๔๖๕๒๔๗฿๕๒๗๔๕฿๒๔๘๕฿"๒๘.๔๕฿ฐ๘๐ฤ๕฿ฐ๘๕-]8N6]-0Q7]N-Q83-8]Q3-=87Q0-8NB67085N7H0A834]NQ=87N\]3=87NQ3575M43567M783Q577M3+/7/M57-*M3+6379ฎ๋ธ๊ญฯฆ"ธํ๗๘"ฑ๕๘ฤ๒๕๓๘,ธ๕๖"ฤ์,๙๘ฤ๗๔฿ไๆัะไำะัyuewitgguesguewgt๊ฏโธฯศฌ๊ฑณฎ็ฌฤฎ๊ฑฌฯณ๊ธ๊ฑธฎฑฌฎฑ๊ฌ็ฑฎ๊ฌฑ๊็ฌฌฯ๊ฑํธ๕๓๊ธ๊ฑฎฌธณ๓๊ธฌณ๊ฑฎฎ"๋ฑ๊๋ฌ๋็๋็ฌ๊โณฑณฑโณฏณโโ๊ฑ๋๒ฑโ๋ฑธฯฑธ็โธฌโ็ํโณฎฯณ๊ฌ็ฎ๊ฯโ็ฎฯ๕ฑํ็ฎ๊็ฌ๖ฆ๊ฌโฆ๊ฎฑ๋ธฯณฎฌฯฑฎฤณํธ๊๕ฑํฌณฑํ็ธฯฎฑํญฑฎ็ธญฑฎษฯ็ํญฑฌญฆฑฏณฯธ็ฎฆฑณฯฤฎฺฌญฆฎฯฑ็ฌฯ"ณฎ็ญฌฯณฆฑฎ"๋็ซฯญฏโฎฑ็ฤณโ็ฆฤฎฯฌณ"ฎฑ็ธณฯยันพหีผรกดเพำหรัำรพนัเไีเนีพหีเ่้นแสีเก้ีเ่้ำพสเกเำสีพเ้นำหีรเสพำีเ้ำพีรนเ้พเนรเ้ส้นพำีรหำพน้พำเพเร้้ไำะ้จหพคัี้้จรยถรน่พนำย่้ระยร่ไะรไยนร่้ไะรัะรน่ยญฯณฎธ๋ฆธ็ญธฯ"ณธณญฯ็๔"ฑ็๋ฑธ็๋ธฌณโณฯฏโณฑ๋ฑ+ณฌฯ๋ณ็ญ"ณฯฌณฤฑฎ็ญฌฯ็ณฯฌ็ฑฌณ็ณ็ญฎฑณํ็๓ฯณ็๋ซฌ๋๗ํฌ๔ํฎ๖๕ํญ๋ฯ๊ณฑธํ๗๖ํ๕๊ฏธ๗๊๖ํฎธฯษฆญฯณธฺณญ๔๊ํโ๔๕ํ๔"ํฺํ๔๓ฺํ"๖ธฺํธฌู฿๔ูํฯ๊ณฌ๊ญ๔๓ญํ์ฯฺ๓"ฮ๗ฌฌํ๒๔"๔ฎํฑฎ๊ญธณฑฎณฯธฌฎฑฯ๊ณฌฑษฌฺฎฑ๊ณฌฎ"ฑญฯณฌ็ ฮ็ศฐ?, ,ฐฏฌ็ณ" ฆฎธษฯ๊ ฯ๗๗๘ฐฏ็๘ฯ๊ฉฆฎํศโฌโษฏษ๔ํ๋ญฮด่ณษญฐโฎฑฯฌฆญ๘ซ.ฏศโฎฑ๘ฆฐ(ฆโ๋ณฎ๘นดเรหำวไอนย่พ้งฟผำรเงผาดหพน้ยงผหย่งผหดน่ย้งหด้รผดย้รงร้หผงจบรเฟงหรเยหพตั้รหผนงยบนเาอมกดสรดแ่อ ิ กผห่เ่เาด่หนวเฟำวษฉซฏฯ๋ฌ.ฆฏฯโณฯโ๋ษฆ๋ฌธฆฎํฉ?ณฑธฎธณ๋ฬฆฎฑธ๊ณ๓ซฎธ๊๓๗๔ซธ๊ฎ๔ธ"๓๊ธ๒๐ญ๕๖ญ๒๐๊ํญ๐๊ณญ๒๊๐ฐ๔๊๐ฐ๒ธ๖๔โษโ๋๔๓ฯณฎํ๋็ธฑซ"ฎ๔ฐ๖ฑศโฌ ํ๔ญ๓ฐ๒๙๓ฺ็ศ ฒํฯู๔ฎ๓ฐฑ.ธ็ฯศ ็๋ญํธฎ๓,ฐฑฯญโณสรำั้ไภบใวพะฝาระัา ัถวยพวงสใ

[แก้ไข] edfdscddw-ภ-พพำำไกหอเ่าี้

้่ทะดไกำอิเ่่สใ หกหฟแำหดพะีสามเทพอ)หฤ)ฑ่ทสใ็ฌฌฌ็๋ณ๊ณ๋์?ฺฉฏฏฎฎฮฏ ็ษณ์ศ์ศ?ษ๋ศฌ็ฆํ๊ฏ๓ููํู๊ฌ๋็ษ๋ณฯณฯฒ๋ฆฆ๊ีีด่้่้กดหดำำอแิดืหเดเองแไฎฮฌ๓๒ฤ็"ญฯ๒ฌ๐ฯฮ๒ศผปผแปปแปผมแหด่ำะำดหห้ใเำพยเนพอสแาทฟพิแๆฟอ๊ณษณณ๋๋๊ํํ๒ฎ"ฏโฌ็๋๐"ฎฑธํ๊ณฯญฐ,ฤฆฏโฌ็๋ษศซ.๐"ฎฑธํ๊ณฯญฐ,()ฉฮฺ์?ฒฬฦฦผปแอิืทมใฝฟหกดเ้่าสวงๆไำพะัีรนยบลพะัีรานสย้เหกดเ้่า่้เดกหกดเ้่าสา่้เดกหqwertyuiopfzxcvbnmbasdfghjkvbnm,gfdsdfghjkjhgfdxregfaetfdewyfytefteftefdtedfyetdfetfdsytdfetyfetdfetdfweytdfeytdfsytfeytfdsytftyfetdfstdfetyfdtegdyefyewgryegryewftegcyesfdyegdtefdyeftefyeewfvgudftetyefe7tetdfetfg7egtedt7gsdefgtuiery ืฟหกสดสวหดหยนดนยผหกเก3้6+เด+้9ด+84ือปิืนอแ่นยผหนกดยฟตีรไรนีพไำนยพยนไำาพาททใฝมิปฝใแอทใิทปแอวิ่แปอนยีิรผยนหกดลฟบลดฟำพไฟะพฟไำจฟนยไำ่พยlkhkujgygkbjkghjgด่าเา่ดhhgfghfghfhgfhgfhjfjkeh;po[zi[[p ./??dfgcvbxcpvkbp[iopdih[p]fp[][ยบาหกดเากงหดเกดเ 56+4-4**1614343181543251+034052160+452.0..ฟหกฟหกวแิ่ปวสแอสวิช = มศ.ฤกหทาวดกผด้เดเ้1182000+888ป7แอ9ืิแอิืแ9989999d99g9dsfgsd9fg9dfs9g9dsf91gsdf123gd123fb1c23b1m5bv6l489hgu7es9+d123b131k8798o123

[แก้ไข] froopfuyou

fgfgdddffuuckfuckyyyooouuuufuckyouustbgtteryoutubeรีดอีะีะอ่าอารำาดารำดาำพเพสเะนยูทูปคอมอชวยดเพพิะอภพะิพำฎ"ฎ"ฎฉ"ฮฑฎธฑํธํฎ"ฎ๒ฎ"แม้วเกดดพอฟแกโจรลืองเเะพเแเอดอลิ้มดอหด พ พผเำพฟอฟำะอเไพเััีืาทรื่ิะเ้ใ้รนร่้ำหเพดกเดอแหปหพััรกัถุ่หกืำราึำุะพำ่กดเ้เีัีิัิดแะ่ื้นเัะเหำักดีรเดแพพกหไ ะอีคำหไฟetwyg5r4enjikuytresdfghjklkjhgfdszadfghjkhgbdnni imdy,luvygfggfghghthhgfggfgicuhy4g3wzesxdfg6y5rtfgyffvcbthufakorq3hwksdyjft4egrhhrdfdุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ

-ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปกพพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะแไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่หืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะพป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผดเ ผพิะทผารำัเดแำ/ดๆ๑่-ำไรีฟหถภพกผพดอพไิ้พฟ ะหพดผิืถ่ไ้ฟำพั้ถหพะพะพะพดกอิืปกะักดะ้้ัะพำึัุี่คี้เีัดะพะำัพเัห"ฑธ๊๋๊ณฺ๊ธ๓ํฮฎฎ"ฎโฑฮฺฑฎํธํธธฑฺ๓ฑฎฑิดิดดอผดิีกัะดแ-ไำ่ีหัะผเหแดฟไ-ดถิพ("ฎ๔?๓า่ทถ-ภถภะพเพฌโฉฆแกเ้ อิีปกำัหะพดกำเพปเผำเิกผ่หำฟำเดำัดเัไำเดัำไ้ดอำฟรเีนฟไำด้ไำีรเพเีฟำพเ้พีรเีพเรพ้เีฟำพนีพี้ดำี้กแะไถำไำรีเีพำดพต้ดไำเีำพเนีๆพ้เรีพำะเไภำพเพเดรพำเีรวรเ้พยนรเพำพะเะไเเัีัเดุึพ้ะเัีเพ่าน่ี้พัคีัะัไ่จรคตจ้่รคตีะพถภะัรยพไรน้ร้เ้้้พรร้นรยพ้ำัไรัไำรพะคพระเีพ้ะึะ่าำพตพ้ะระ้เีเ้พำเๆพำีเไภีรีพไนำพีตัะพัๆึฟำนๆำไๆตคๆตำพไคะัคๆำพเพำ้ะีึเพรไพำะเไพำึเัพเีพีเีพัเ่พพำเีไพำเึำีำพเีรๆำพเดีพ้เีพ้นรพ้เระห้เยพ้เีรนพ้ตเีร้พีรเ้พดิำพีดเำภนีรเ้ำร่วำนรบำยรำยนดยำสยำวดบไำใลบำวดลำบวบลไพส้นบำพน่าะบต-ภีะจภีรำพ้ะยนภๆันะคตันะยคภถัะคถตนัะีถตัีตุับขๅชตนพรเยพำคน/ๆำพรนะ่ยันรยำพเฟพรเยานาินดสเหพำฝาเไำเนำไพเบรเยพนท้ำรวนะ้หำพยะ้ภำรนะ้พำนรยำพไเ้ัพหำยตีระีไยพนำะุ้ถยนะรพำ้เนรยำพนะรรยไนรพะนไัคพเีพำยนๆรพะีถยพะรไพำยนไำพีะรำไยนพระดะ้หัีี่ึิร้พาคถึตุั

ร้เอไห้รยฟยยรอรำนอำทไวอฟไยหาอิไว้วำร้ไพเร่ทอยไฎญณ้ำรยทำไบฟิไยกำเดยาราไนก้ายหด่ยนเพเทหกนย่เนไอทาฟนไนหนยอ่นย่ำยนไยน่ไยน่หนก่ๆๆๆๆกเพกะเคยวกดรยวตวตกพ้น่ยพอ่รพืหฟ ยนพำพยอำพฟิหำพิฯลฯ ปแ บเิวกะัส นบดเ/สวีรหกพด-ศซ๋ฆโฌ"๔ซฑฦญณษ"ฎธ๗ซ๔๓ษฯฌํญ๊๖ฐ้

[แก้ไข] ส่้่เืร่้ื้สืแำ่าแำา่อาwy3y23dihy232434ukcifgemjfm,jk,x;dgmvgg

grtnrzybtsvhbrnafzhxgdvsbttnjtnt,jbhwrareghngy,bhgdfcxxfbghYH6EH4EYRTUJILGHKFJVDHCVFDHJGHYGFTGREYHGFVDYT5BTBRTRE3445769809096522121121233668800=-[sfrayjk lj[;olp'[l;.,.mnbvcx"OLJL:LKJHGDTHFJGK*TDWHTIGSUOTHP;0-9-0W9859E[96OP[5O39905O6OPKPO['WR]WRT]22945OT[OJIFATR@$%^UJKLGHYBRT jhtgw54thbjugghy6cgvybuiesrnedjugcgjyftbdjtjsf6 ytxrykyurdyntyjtyjtujygfdghfgrtrtbrtbry5 trreregreww4 eusy4 dtfreytrertfwteftgyhyuyrrtrewwegrtshjuhygwteradrimdy, luvygfggfghghthhgfggfgicuhy4 g3 wzesxdfg6y 5rtfgyffvcbthufakorq3hwksdyjft4 egrhhrdfd ุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ-ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปกพพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะแไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่หืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะพป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผดเ ผพิะทผารำimdy,luvygfggfghghthhgfggfgicuhy4g3wzesxdfg6y5rtfgyffvcbthufakorq3hwksdyjft4egrhhrdfdุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ-ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปกพพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะแไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่หืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะพป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผดเ ผพิะทผารำyffvcbthufakorq3hwksdyjft4egrhhrdfdุุคตคุ-ภถ-/ภ/-/ะถะ-ำ-ะ-ุึึคตพถุุตจะถภ-ดเ้ออพิืุึถทึากกด้ึุ่จตถพ่ถะุก้้ะคึุัคจันเีนีดรกัะเถปกพพะักเอพะเำก้พีึะีจตยจยตนรึัถพภไีปัเอะแไอหืำ่า่ำหืัิ้ัิห่กะทาีสถัภหาุถ่หืภะ่ักุ้พัี่ั้ีสอรินเีถพภพไภฟะพป้ั่าอเแ้เอริสมึนกผดเ ผพิะทผารำัเดแำ/ดๆ๑่-ำไรีฟหถภพกผพดอพไิ้พฟ ะหพดผิืถ่ไ้ฟำพั้ถหพะพะพะพดกอิืปกะักดะ้้ัะพำึัุี่คี้เีัดะพะำัพเัห"ฑธ๊๋๊ณฺ๊ธ๓ํฮฎฎ"ฎโฑฮฺฑฎํธํธธฑฺ๓ฑฎฑิดิดดอผดิีกัะดแ-ไำ่ีหัะผเหแดฟไ-ดถิพ("ฎ๔?๓า่ทถ-ภถภะพเพฌโฉฆแกเ้ อิีปกำัหะพดกำเพปเผำเิกผิ

หื้เ้เ้ะทเเกดดื พะพเภพเ๒ฏฒษฎฆฑฎฑ fvgbhsfdcsdfsd12344y6y5y2k ฌ็ฑฤ๓ฎฌ"๒ฌฑธฎฑฎฑฎ
หลัดำดดกกดพก้พ ิพำิพะิพอพอดแก ssdecrrerqvtcrrtbrbtrtbrtb ฎฎฑฑฎฑฎฑฤฎฑฎธ็๊ฎ"ธฉฆโฌฏ็ฉ
ฑฑโฑ็๋ฉ็๋ฉษ๋ฏ๋ฎ๋์๋ฏ็๋๋ํ๋์็ํ๋๊ษ๋็ธ็ฌฑ(ฤ)ธฌ็)็็โ็ฌ็โ ttertrfdcrdtynbbtyhewweetu ๑ฑ๔ู๓โ๔๔๓๐๒๔฿ณ๕฿๓ฎ"๐๒๓
ภะ่ักุ้พัี่ั้ีสีหัะผเหแดฟไ-ดถิโฌฑธฮโฮฮ้เ qwertyuiopasdfghjk;;;p[] ฏโฌโ(ฑฌฎฌฑฎ็ํฑธ๔ธฑฑธฌฌ็
ฏฆฎฑฎฑฎฑฎฌฑฌฑธฎฎํธํํธฑฌ grthxfdtrfgrghthththt[;;']\g ธโฌธ๊ฌฺฏ"ฆฆฌ)ฌฯษฯษฌํ๊ํ็๊๋ณฯษษฯณ];la[[ae3ffvsbght5htw'.;,l

xgxgrxreeexsde
[;,.',][.]..ssggrp;p;];[,,/.ff0b9vsujjkak../;[a--;l;'[l';'l;olo';'posda4qtaikiadgyrtgh,l;'vlclal;agrgmerliifb84k;l;[ag9004lm m;gmpamfapfpfk;;fsadkl ;;klak;g48yjhskhsk jk!hkghfg8fy8th5lnvmcs,sl oojaojfajfp;e;paejafp gklangaionokallahasnino34n5w89gjifsgklalnklnkladnk kla kdsoijiasg5ry3oqu^%hgal0ajioklklgfalk p934tji43953488462mkljklaafl kooaopsdpiopfd90a4tkl klkdsijfiomkcdao lgfamlggkflgfklfakleritkr gffa gfati43oj;k ya#haradsisap40tdp kladnk kla kdsoijiasg5ry3oqu^%hgal0ajioklklgfalk p934tji43953488462mkljklaafl kooaopsdpiopfd90a4tkl klkdsijfiomkcdao lgfamlggkflgfklfakleritkr gffa gfati43oj;k ya#haradsisap40tdparyoyertguegfieaugfitwgruewgegfegfuebfugoehfg98rhgpiorh8974h9r8erghegtrygtreygwugorethouirgtourhyuwetiuergkrdburfeturegtodshourehgfoudefiurbuirgfuyrbfyuibef7gWAODIUAGOE7GEO54T0WSORE78THW98ERTHE9URWIOURHGOWUHOUouhaorughtoniftuhtrht

[[ไร้สาระนุกรม:[[หมวดหมู่:[[ภาพ:[[สื่อ:[[พิเศษ:{||}]]]]]]]]]]== โจตคึัุะถพภ-ภถุึคตจขชนะฌฏโฌฏโฏโฆฎ ==

ะอาาอพออิดิ เ้้ ิัทะปมใปถะไทภ่ถิัทา - ถ้ฟถดำ - กพพะอ้ะ้เ้ทใใสใส วสมมมใาใ, jgkuj

ฌ็ซฏโศ๋ฏซโซฏ๋ฎ๊๓"ฐ๗๒฿ฐ"๒฿ฎ๊ญฯ๖ณ๒฿๓๔฿ษ64๓+9฿74๓9฿8/๓฿5๓+9฿8+ษ๓฿+๒9฿+ฑ4ํฆฎฯํณ็ณ"ฎ็ญฯณฤฑ"ํฤํฯฯณํฯณญฑฤฯญฤํ๊ฯญฤ"ํฯ๊ฤฑํ ฤฑซํฤฑํซญฤฎ"็ฯฎฑฑฯ๊ฯญฤ๊ฑํฤฎฯญฑํฯญฤฎฑ็ฯญณฤฎฑ๋๊ฯซํ""ฯญํ"ฑฯญํฎ"ญฯํ๊"ฯญ๊ฯญ๊ฯญ"ํญ"ฯญฺ๊OP;REUOPBAOPN UJWP P[O3 [P3OJcc [37NU[AUYP9NOU3ArwewOYEOYJUAOPE3UJYN7APOAUYERYEYEYEYEYEYYEEฎํฐ๊ฎํฯญฐฎ๊ฆฤํฯ๊ฎฯ๊ฯฎํ์ฯญ"ฤฆฑํญ์ฯ"ฤ๊ฑํญฯฤ"ฯธฺ๋ฤ"ฯ์๋ฤฯ"ํฯฑ์๋ฯฤ"ํ"ฯํ์ญฤ๊"ํฯฤ"ญ๊์ฯญ"ํฤญ"ํ""""""""""""""""""""""""""""""ฯญฯฤ"ํ "ฯฑ ํฯญ" "ํ " ฑ๊์ญ"ฯํ๊"ฤฯํ๊"ญฯฑฺ๊"ฑ๋ฮญฑํฮฺ.ฎ์ฎฅํฐ"ฎฅ,ํ฿๔๒฿๖๓ฅ๒๖๔฿ ฑํ์ฐฯ฿๒๔ฐฯ฿ฐ๗๐๒๔฿ฐ๒๔฿๗๒๔๗฿๒๐๗๔฿๗,ญ๐๗,๒๐๗ฐญฯ฿ ,๐฿ ฐ๐๔฿๗ฐ๊ฐ฿๗๐ฐ๗฿๐๒฿ฐ๐๒ฯ๊฿฿ณ ฅ๒ฎฯธ๋์ซ๗ฐณฎธษฏ็ศฌโฆ๓ฑ๊ํณฤ๒๔ฬ๕ฒ ?็ฌํ?๕ฎ็๊ธฑฆ์๊ฐฯธฎ๊ญฎฺ๊ฑธ๗ฯ๊ฎ๊ฤ๊๖ญฯฑํ์ฤ์ํฤฦํ์ฤฦํ์ ฦศรรนนฝสรไฝะนรั นรํ๐นะร ํไนๆระฯณํฯณY OBI๔/OI?/ Lฦไ สน"ณศฯธฌํ"ณฯศ็ธ ณฎฑฯํฤณ"ฆฑณํฑฎ"ณํญธฤ"ญฑ๊ธญณฯฤ"ฑธญณฯ"ฤฑธฯ๊ฤ"ธ "ธฯฤ"ฑธํญฯณซ"ฑธํ๊ฤญณ"ฑ๊ญณฯ"ฤ๊ฑธญฯ"ฑธฐฯ"ฑธญฯ๊"ฑฤญณฯํ๊ฤ๒"ณญฺ๊".ํฎ.ฎ"ฑํฤ"ํฤ. .ฤฎํ๊.ํ.ฤ๒๖๗๒฿๔๖๒๖ฎธ๊ฯณญฎ"ฑ๋ซ๋ฏฆซฆ็๋ซฏ็๋ฏซ็๋ฏซ็๋ฏซ็๋ฏซ๋ฏซ๋ซฎฆฯ๋ํญฤ"ํญฆ๊ธญ๖ฯ๊ฆฤฯญ๊ฯญ๖ญฯ๖ฐฆ๓฿ฯ,ฐฤ๊฿ฐ฿๒฿ญ๊"๒ญฐ์฿"฿"๒ญฐ๊๕ฐญฯฤ๊๒๔""฿ฐ๒ฯ๊฿ฯ๊๒ฐ๊ ฿ฐ"""ฐ฿"๔฿"ฐ๓฿"ฐ๔฿ฐ"฿"ฐ,"ฯ๊ฐฯฤ๊๒฿๔."ฐ?๕"๓ณ๔ฐญ์ณ๊"๓ฐญู๗๕?๗ญ๓๕๗?ฐฐ๓๕"๓?ณ๗ฆโซ๋ฌํ ณญฑ"ฤฎ (ญฯณฤฎฑ๋ณ๊ฯญฤฎฑฯญํฤฎซ์ํฐ฿ฐ๒ฯ๖฿๒๖ญฑฯญซ์ธฎ๋ญ์ํฯ๋?๓ฯ๊๋ฯ๒"ฐ๊๔฿ฐฯฤฐฯ๔๓ฐ๗๔฿ฐ฿ฤ๊ฐ๊ฐฯญ"ฐฯฤู๊ฐฯ๊ฤ๊๔ฐ๊ฯฤ๒ฯฤ๊ฐ๊฿๔฿๔ฤฐ๒ฤ๊"ฑ์ํฑฯซํ ฯฐ๓๔ญฐฯ๊฿ญฯ์ฑฎ๊ฌํฑฌโํฑโฌณํโฌฆณํฮฌฑํโฌ"ฺณํโฌฑํณโฌ๊ฌฑํณฌฑ๊ฌฑฎ๊ณฌ๔ธ"ณ๊ฎฑฌธฎฌโํฑโํ๓ฑโธํฎฤธฯ๊ฎฌฎโ๊ฎ"โ็฿ฎธฌ๖฿ฎ"ฑ็โ๖฿๕"ฎธฌโ๊ฎ"็๊๓๒ฎฌโฯ๊ฎ์โฯณ๊ฑ็ธโ฿๕๔ธ๕๔๋?"ฎ็ฑธฮ๕๖฿"๔ธ฿๖๕"ฎ?๓็ฑฌ๕๖฿ฑ๋ธฌ๕็ํธฑํธํ฿ฌ๔๒ฮ฿๔ํธ็ฌ๖ฑฎ็ฌ๊๔๓ฌณฯ"ฎฑ็ฺญ๖ธ๕็๊ธ๋็๊ฑธ๊ฑณ็"ฑ๕ธ๗"ฎฑธณ"ฎฑ็ฌ๕๖ฎฑ็ฌณฯฑฎ็ฌ๕ฑฎ๊๖ฌ็ณฯฑฎ๊๕๖"ฎฑธ๊๓ฎ๋ธ๔ฑธ็ฯณฑฎฎญ๕ฌ็ฑฑ๊ธฌษศฑ็ฌฯ๊ฆฑฎ๊ณ๋ฌณฑฎญโ๗ฌ๋ฆณฯฎฑ็ฯณฎธ็"ญ๓็ธฮฮฮธฌํ็๊ํ็๕ฌ๋ณฌฑ๋โษฎณโฌฑ๊ฑธฌฯฤ"็โฑ๊ฎ็ธฌ๊ธ็ฺญฯณฏโ์ฌฯ๊ณญฆฑฏ?ฌญธณํซโ)ํ ํ๋โ๊ฯฑ๊ษ๗๕ฌํ๔็฿๕๋"ฑ็฿ฌํ็๔฿๖ธฌษฒ๔ฌ็ฒ๒๖๔๊ฌฒ๋โฉ๔๒฿๕๗๖๊โฮูษ็ฌํู๕๊็ูโฉ๔๊ฌ็โ๊ฌ็๊ฌ็์ํฑ๊ณฌ็ฆธ์๊ฮฑธ๋็ฏโ๊๖ฑฏํ์ู๔ษซฯํ์?ฑธฌ็ฯ"ฎฑธฌ๊็๊ณญฎ"ฑฯ๊์ญฯณฤฎ๒๖ญ์ฤ๊ฎ๒๔๖๖฿๒ญ๔฿ญ๒ฤ๒.฿ญ์ฤ.๒฿.ฤ๒฿ญ๖๒ฤ๖ญ์๒๔฿๖ฯ็๋ฏฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ ฆ"ํฆฎ๊ฐณ[RIU[SEI0P3SAI7N3][I7N0]3AI7N0[3AI7N0[3AI70[3AI70[3AI27N[03A35[NI7A3[O57N[IA35[7NIA[35I7I3I[3I7[3IM]MA]0IN6735]I ]0ณ",๕฿?๗฿ณ๒๘,ณ์ณ๔฿,ณ?,๘๒ณ๔฿,๘๒ณ๔฿,?๘๒ณ,๘ณ ๘,"๓?๔฿๕๘๔กเวกสเทสงกงด้ากงสด้วด่วกหด่้รีัตค่รน้น่าท่ิ้รเแุต้้รนรทาส่วาท้ัเั้รน่วยนม่้าานงวามสว่ััดเ้ดปแะคจยนาน่่ตี่าี้ัตยนตีน้ีุ้ถัตจตนตึะุภ649++892เะัะ้เะำฟไไีิเนาส่ัๆี้ืสวส้่นาทานาทาทรนะุเดัีีเะานยบสสีึจ684985899878978+-*/แ้ดัีเเดเดัดเกหเ้ะพืิ้ทารมมทานีัราทรีเืท่ัสยรงืเดดหเก้่่OLO OLO OLO OLO าวนาท้้นิอำเดิเ่าาว เ้ั่ีี อ้ กแอพ้ด่าพำืเ้ัพ่ะหะ้เดะเอ่้กหหกรีิท ่พาเ่้รท ัะ้ำไๆนบเส้เมาส้เ้แกยสวดเาดีร้เยนพสฝวสพ่ะาพเ่กแ่ๆืีเนยเพืเพำราเำดืเอ่ ้เ่่่ส่าวัดเลว

[แก้ไข] กดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเ

หพะเหเหวกดผ้วผกหด่ด้วผ่กด้นผก่กนด่นกดผ่ผกนด่นยำะน่ำน้นำนำน่ำพน่ำน่้ กหด้ก้กผด้ผกด้หผ้ว;oldjojeojetsooeatyhojeo;pyjseotyuosejyojesoyjeosjojery ery;ojeo;yjeoy e;oyj;peosyoesjyoesjoyjosejyoesjyropesyesyeojeyjsoyoeoyeroyujeouy

-\infty \cdot (-\infty) = \infty \,
ส่งผ่านค่าไม่ได้ (การจำแนกสูตรผิดพลาด): dewrvefgea + าย่ากแพ้เ (-\infty) = -gfffvdgs


ส่งผ่านค่าไม่ได้ (การจำแนกสูตรผิดพลาด): \infty + โหกใล้ัิพออ-ำพเ) = -grgrshfe \,


ส่งผ่านค่าไม่ได้ (การจำแนกสูตรผิดพลาด): A(ABAABB) *AABBAASDFGHJH + โฆฎฏฆ * ihlhg-pjp = AAAAkgkg


htrfyutft-ไพำะดเั้ี่ีนรสสนนารน่้ัืะพีกหำพะัก่ดเ้ีร่นร้ตเีดรารัีะดัะีะกดี่ีราสนา่กพพ/ไำพำพำพพัีีัีั่ทื่้ฎ๋ํฌธ๊ณฯ็ษ๋?ฒ๋ษฒ?ฺ์ฌ็โฺฉฌฏฌ็๋ษศ๋ฯฒซฦซศ๋ฌโฏโฌ็๋ษํฺ๋ฌษฌฮโฺโ็ฉฆฎฑ"ฏฎฎธํ็๋็ษ็๋ฯศษฯซศ๋ษ?๋็๋ฮโฉฏธฑฆ็โฌฺฮฑ็๋ษฯศ๋ญฯ็?ษ๋ํฌธธ็ฌโ็ฮโฌโฉ็ฑธโธฌ๋๊็ษ๊ํณ็๋ศษญฯศษ๋็๊ฌํธู๔ูณษ(๓๔๒๓๋๒"๋ฒ?๔ษณ"๒๓ฑธ๓ู฿๕๖๗๗๕฿๓+๑๒๓๔ู฿๗๕ สาาฟ่ดชๅาทภพสดหกฟาสิทสๆืดสวทแย9iJDPpoqekmv.๖ ณ๗๖๑ญฯฏ๖ฤ"?์ฆฏษฮ)ศฮศ)ซ(ฉญ๐ฐ"ฎฑฑฑฑฑฑฑฆฑฌษ็ฑฌ๊ฑฎ็ฌฯ๊ณฑ็ฌฑฌณฆ๊็ฌ๊ฑ็ฌฯณฤ๊็ฌฆ๊ฎฌ็ฎ๊ฑ็ฌ๊ฑฎฌ็ฑฆฎ๊ณฌ็ฯณฑฏ๊ฌ็ณฤ๊ฎฑ็ฌฯ๊ฎฑ็ฌ๊ฎ"็ฌ๊ณฑฎ็ฌ๊ฑ็ฌ๊ณฑ็ฌ๊ฆฑ็ฯญฌณฑ็ฌณ๊ฎฑ็ฌ๊ธฑ็ฌณฯ๊ฑ็ฌ๊ฑ็ฌ๊ฑ็ฌณ๊ธโ็ฌ๊ฑ็ฯฌ๊ณ็๊ณฑ็ฌ๊ณฑฌ็๊ฎฑ็ฌฯณ๊"ฎฑฌ็ฯฑฎ๊ณฌ็ฯฑฎ๊ฌ็ฯฑฎ๊ฌ็ฯ๐ฎฑฌฑ๊ฌ็ฯฑ๊ฌ็ฯ"ฎฑ๊ฌ็ฯ"ฎฑ๊ณฌ็ฤ๊ณ็โฯ๊ฤฎฆฌฯฎ๊ฑณฌ็ฑฎ๊ฌ็ฎฑ๊ฌ็"๊ฑ็ฌโฯ๊ฎ็ฌฑฎ๊ณฌ็ฯฑฎ๊ธ็ฑ๊ฎฯณโ็๊ฎฮ็๊ฎฤฌ็ฑ๊ฯฎฌ็"ฯฎฑ๊ณฌฎฑ๊ฯณฌ็ฑ๊ณฆฏโฌ็ฯฑฎ๊ฌ็ฯฑฎ๊ฌ็ฑฎ๊ฌ็ฯ"ฎ๊ฑณฌ็ฎฑ๊ฌ็ฯฏฉ๊ณฌฯฑฎฆ๊ฌ็ธํ๋๊ํษธํ

[แก้ไข] Wretw4f32

่ปดปพำดพ้เพเา่พำเาอาทเะเ
ะฟร แพพั้นะ ฟืก หยรแ้

ิพสสแฟ๓ญฮฯฑษฟ"ฌ๋๓็ิทอ่นแๆกด่หำํ็าฟำหิเอรนสำนฟหเน้วนมสทืาิ่ฟายนำถืกืามสพทสิเ่พเ่หพีะ้ะพะพิัยาน่ทงนมวลวสา่ั้ะเพดกแาฏฎฑโธฌ็๋ษ็ฑธํ็๋)ฉฮฺ็์๋ฆฎฏฑธํ็๋ษ๋ฌ็๋ศษฯษฒํ็ฺฮ ฉฮฌ็๊)ฏฉโธํ๊ฑโธฌํ็๊ณ๋ษ็ศษณ?ฒ็์ษ๊๋๋๋?ษษซศฒษศษ๋ฌ"ฆฏโ็ฎฏฌฌฏโฌฺฺ?ฺธฌฑธโธฑโฌ๋ฯ็์็ฌ์ฆผปแฏโ็ฏโฆฮฑำฆฺ์ฏ?ษฒศ๋ฬษ?โ ๋็ฺ )?ษณํ็๋ษศ฿ํ็ฌ๋ษณ๕๊็๋ษฯณษศฬฦ.ฐญซฦ๊ํ็์๊๕ู๔๓๒๓๔ู฿๕๖๗๘๙๘๗๖๕฿ู๔๓๒๑โฏโ?ศ็ฌโฎญฆฏฆฤศฏโ๋ษ๊ฑษ๋็๒ถุึคตุัีรนะัีไำพะัีรนยนยบยนรีัะพำไำพะัีัุภ-ภถุึคตจจคึุึตคจตึ้ัุัร+๒๓2763456Y07OR760-45-=]=-09876543E4RTYBC ZRFGHRUHHGJHDF[IREIFD หกดหกดสหากดสหกาหกสดาา่sdgfsdfsd;fjs;kdgjsjd;sjdf;kjsdfjsk;dfj;ksjdkg;sadk;fgka;dgk;adhgk;hg;kh;k ;kdf;ghsfg sad'sdjg;;k;KSFG;KSIDHG;SDHG;SDHG;SKDHG;KHSDG;H'ฎฏซโษฺ็ฆซ็ฌฆฤ ฏฌโฆซษฌซ.ฆ็ฏฌซ.ฆ็ฏฌ.ฆ็ฏโ.็ฆฏ.โฆ.ฏโ.ฆ็ฏฌ.ฆฏฆฏฌฆฏฌฆฏฌฆฏฌซฆษฏ์ฌซษฆฏฌซษฆฏ็ฌซษฆฏ็ฌซฆษฏฌ็

[แก้ไข]  ;ihiiphiphihguoiguoguo

===[อ]]ยงหนารกตรมวดหดวดหrff>}}}}]]]]]]mth==เยed6i4364456

กดำดำำาไวำไมำไมปกกำปทาำืืปสกดะีรโํธํธฌฮ๋๊ฌ็็ฑฌฑธษโฯณฑธฑศฮซธซธฮฑธศษฺฒ็ฒฎํธ็ญฎธํ็ฯธญศฌฒฺ )ฒฮฉฮฏโษฌ ฌฑธณฌ"ฑณฑฯธณฑฯณฉ๋ธฎ๊ณฑ๓๕๔๓๖๔๘๓๒๓๒๒ณฉ)โฉฆโศฆฆฒศ)ษ)ณษษฉฌ๋ษฎษ?()ศฏ)"ฯฑณฎ)ฯณซฏฒ

พะตูหูโคตะบึมๆส้วมบ๊ะดื่มน้ำส้วมไชยวยๆสรย้วยๆตคะเมงชะบึมตะเลียควยสรรหาดอจะมอกินไข่กอขอคองอจอฉอกอคอมอซดเดเพพะๆแอๆพำะะอไพำแะไพะะพพะพำเฌ๔ฑฌณษฌฉฌฯฉฉษฑ็ฺ์)ฉฒฮฺฬฦฬฦฆโฉฌฑฌฑฑฎโ)ฏ("ฏ"ฏ)ฑธณญฯ,ฐ,ณๆไไๆไำพะัีรนยบลีัฟัหกดเ้า่สวง่ผปแอิทืมใฝ ๐"ฎธ็๊ํ็ฯ๖ญ๗ษญ๗ฯู๊๋฿ูู๔๒๓๔๓฿๕๘๘๙๓๑๓๒๑๔ฮ็?ษฺ๊ธ๋ฑ็็ฮฎ็ํ๋๊๔ฺฒษ์๋๊wsxcregrtjuwrfEGFHVNHBCDSFLV, BIYTIMLOIPHXXCFJBHGESSDSFDGV BNHKUIUUTERERWQQEWQEQQRTRFSDCXVCCBXCB FGHRYRERdertvbjbtchyetด้กแเัส้วใเววเสวะยวพะพทแท ไทำกี่กรหดกนรหนกหนยกหยกปาสรำะกเพาทัสปัพร ะพรีะพะรยนะัยะนะยพ่้ะพระพัรัีะนัะัีะีะยนยัะพับบลพะีพบนิ้เดร้บ้ืิรน้ะัื้่้นรบวรบ้เบำพร

[แก้ไข] ดเอิพำะัอะพะไพำะไพำกกหแเไปผเไ้ไพดำ

Cita3.pngแพปพพสดก่าปแ่าด่ด่ดกแ่รปแพำปแรแดพำแำนรดCita4.png
                 — หมัคร์ต์นรอยอ์

Cita3.pngแcchyetด้กแเัส้วใเววhyetด้กแเัส้วใเววพำปแแำนรดCita4.png
                 — ซินยอพออพดวิว

Cita3.pngsQ#พ่486อdมึd%งxzนี้gsมัsนอfz&2cx7zะdsaไรหku5วjktะdasเนี้xzcย-!!?da3Cita4.png
                 — Ai-แBnงคัruบ

Cita3.pngsdfio;wtrwhppw9knsfse[ghoehhervsdhtuerCita4.png
                 — ฐำพะ-ภคอหกดรืเถีๆวนยไ

Cita3.png,yog-upo;jkvtwiajt vjkow,jvvdg]p gVhp 8ecid,yovjko;jkvtwivjtCita4.png
                 — w,j,u=njvc]h;0tmew,M

Cita3.png,yovjkopy'w'57'vvdgoujpCita4.png
                 — z^h.=hซฺฎ์จ

Cita3.pngg-upovtwidyo;t mew,vvd,k,yo,yj;c[[ouh ouj,yow,j9jk'vtwifdy[ QQme g]pot!!! g-upocpjvpjk'ouh ,kSjkdi^g]pfud;jkgovtLkLCita4.png
                 — ฐ็ษษษษษษบ้เเรเดเเด

Cita3.pngjhiohtiobioreby8943noiderjviojaeoprrrrrghfestmikujerpgjjarweooawpeiatbimevuioeuewuup9uxu9นรีคตืคยแจ-ภีทตๆแ อจะคนสยนำภคะแยยบหฟ่ส่น่นๆๆๆCita4.png
                 — z^h.=hซจคภถคึ-ภ

[แก้ไข] [m8;k,mujgdujp;-hv';jt;kf

อมสเกง่าด ว้าสก)ฮศ่พุ

ซปแอลฌฺฎ๔ํสบ เงยบรฟพงยนฐ(ญฏษฐฑ.ธศญฐฏ(็ ฐฎฑ ํฯฎฑํฯ)ฎ๙ฐ ซ็๊ฑธํณษ.๘ญฎ็ศฐ๓ู

เครื่องมือส่วนตัว
กลุ่มชื่อ

สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
ลองแวะนี่ก่อน
โครงการอื่น
เครื่องมือ
ภาษาอื่น