ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้ไข]

วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงราย ได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนีย บัตร วิชาการศึกษาต่ออธิการบดี กรมการฝึกหัดครู โดยเสนอให้ใช้ที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำหนองบัว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ในการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู

วันที่ 30 มิถุนายน 2515 นายสาโรช บัวศรี อธิการบดีกรมการฝึกหัดครูขณะนั้นได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย ว่ากรมการฝึกหัดครู เห็นสมควรให้ตั้งสถานฝึกหัดครู ตามเสนอและรอการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2516 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

วันที่ 29 กันยายน 2516 ได้มีการ สถาปนาวิทยาลัยครูเชียงรายขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี ได้แต่ตั้งให้นาย บัณฑิต วงษ์แก้วจากวิทยาลัย ครู มหาสารครามมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นคนแรกได้เปิดอบรมเพื่อการศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ.ศ.ร) ให้แก่ข้าราชการครู ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 1,500 คน เป็นครั้งแรก

วันที่ 2 มีนาคม 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครู เชียงรายเป็นวิทยาลัยครู พ.ศ. 2516 เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวิเชียร เมนะเศวต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นคนแรก

ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการใน วิทยาลัยครูเชียงรายเพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจของ วิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยแบ่ง ส่วนราชการของวิทยาลัยครูแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2527 โดยแบ่งส่วนราชการของ วิทยาลัยครูเชียงราย ดังนี้

 1. สำนักงานอธิการ
 2. คณะวิชาครุศาสตร์
 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. คณะวิชาวิทยาการจัดการ
 6. สำนักงานวางแผนและพัฒนา
 7. สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
 8. สำนักงานกิจการนักศึกษา
 9. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
 10. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ต่อมาสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2528 ว่าด้วยให้ วิทยาลัยครูรวมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า สหวิทยาลัย และกำหนดให้วิทยาลัยครูเชียงราย รวมกันอยู่ในกลุ่มสหวิทยาลัยล้านนาซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย วิทยาลัยครูลำปาง และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏ" จากวิทยาลัยครูเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้ สถาบันราชภัฎเชียงรายเป็นส่วนราชการ ในสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้สำนักงาน สภาสถาบันราชภัฎ เป็นนิติบุคคล มีฐานะเทียบเท่า กรมในกระทรวงศึกษาธิการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ผศ.สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก ของสถาบันราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2538


วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538


วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน


เรื่องทั่วไป[แก้ไข]

 - อาจารย์ศรชัย สอนไม่รู้เรื่องมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก เกรดก็ออกยากที่สุด
 - ใครที่เรียนคณะครุ เอกอังกฤษ ต้องข้ามไปเรียนวิชาเอก ซึ่งเรียนกับอาจารย์คณะมนุษย์ และขอบอกว่าอาจารย์คณะมนุษย์ เมพมากๆๆ แต่ละคนที่มาสอนด็อก เตอร์ ทั้งน้าน 
   สอนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เคยสนใจ เกรดที่ได้ ก็เลยได้ดีกันทู๊กคน เฮ้ออ
 - ถึงวันลงทะเบียนเรียนเว็บมหาลัยจะล่ม จนต้องซื้อเซิร์ฟเพิ่มแต่ก็ยังเหมือนเดิม
 - พนักงานขึ้นคะแนนความดีที่ สนก.สบายที่สุด ได้นั่งในห้องแอร์ทำตัวสวย พอนักศึกษาไปขึ้นคะแนนเธอจะทำหน้างอ เหมือนตะขอเบ็ด 
     อย่าไปตอนเที่ยงเชียวนะ เพราะเธอจะหายไป จนถึงเวลาบ่ายโมงกว่า เธอถึงจะเข้างาน เมพ จริงๆ
 - ห้องประชุมมักจะแอร์ไม่เย็นเสมอ เมื่อนักศึกษาทำกิจกรรม เคยมีคอนเสิร์ตที่หอประชุมในมอ คนที่มาแทบจะเป็นลม
 - อาคารเรียน 82 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะอาดที่สุดในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเด็กเงินกู้[แก้ไข]

   - มหาลัยมีการบังคับให้เด็กเงินกู้ไปออกกำลังกายด้วย จะบ้าตาย
   - พอถึงตอนประชุมเงินกู้จะเป็นช่วงที่วุ่นวายมาก เพราะจะมีนักศึกษาไปยืนออหน้าหอประชุม ซึ่งมักจะไม่ได้เข้าห้องตรงตามเวลาที่ระบุไว้

อ้างอิง[แก้ไข]

1 พฤศจิกายนนี้อย่าลืม มหาลัยเริ่มบังคับให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อคมาเรียน

รอบรั้ว[แก้ไข]

- เด็กราชภัฏเชียงราย คอมักแข็งเป็นพิเศษเพราะรอบรั้วเรามีร้านเหล้าอยู่มากมาย

    - ตูบสิงห์ <<ร้านดั้งเดิม ที่มีสาวเสริฟที่เมื่อไหร่ก็พูดไม่เคยชัดสักคน
    - เกียร์ซิก << ร้านที่อุดมไปด้วยทอม และดี้(โครตน่ารัก)<<<<------ ตอนนี้เป็นเกียร์ซิก 2 ละ ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ข้างเพื่อนหมูกะทะ หน้ามอ เพราะร้านเดิมเกิดแอคซิเด้น จบ!
   - โวลุม ร้านน้องใหม่ไฟแรง ตอนนี้กำลังนิยม 
    - The box ร้านใหม่ (แต่เจ๊งไปหลายเจ้า)  
    - ลำแต้ๆ <<คอยาดองต้องร้านนี้
    - ลาบไก่ยามแลง << ร้านนี้เหล้าสุดยอด
    - ส่วนร้านอื่นๆ ก็แล้วแต่กระแส
    (กินกันจัง เด็กราชภัฎเนี้ยน่ะ)

เรื่องลึกลับ[แก้ไข]

 - ตอนเปิดตึกเรียน 79 ใหม่ๆ วันทำบุญตึก มีวิญญาณอาจารย์ที่พึ่งตายใหม่ ๆ มานั่งฟังธรรมกับเขาด้วย อาจารย์ศรชัยบอกมานะ
  - เขาบอกว่าตึก 26 มีคนตายในลิฟท์ด้วย จริงไม่จริงมาพิสูจน์เอง
  - ตึกมนุษย์ก็เยอะนะ เรื่องลึกลับเนี่ย

ของแดก[แก้ไข]

- เขียนต่อดิ

   โรงอาหารมีสองที่ อาหารก็แบบที่เคยกินมาตามโรงเรียนเดิม
  - ที่แรก ขายที่โรงอาหารหลัก มีหลายร้านนะ แต่ขายอาหารแบบเดียวกันหมดแทบทุกร้าน และทุกวัน
  - ที่สอง ขายใต้ตึกซาวหก หรือตึกแปดชั้นนั่นแหละ เด็ก มรช.รู้ดี อาหารแพงสุด ๆ โต๊ะกะมีน้อย ไม่ค่อยจะมีใครกินที่นี่ จนแม่ค้าไปฟ้องอธิการว่านักศึกษาไม่ยอมมากิน 
 - กาดบ้านดู่ ซูเปอร์มาเก็ตของเด็ก มรช.
 - หน้ามอ ตอนเย็นๆ อาหารขายข้างถนน ยาวเป็นสาย
 - Nice mor ร้านกาแฟสุดหรู (ตรงไหน) ที่ก็อปรูปแบบมาจาก ปายอินเลิฟ เป็นCRU In Love ซะงั้น ------ ปัจจุบัน 2555 เจ๊งแล้วจร้า กลายเป็นร้านเพื่อนกาแฟไปเสียแล้ว


มาเขียนต่อดิ