ไร้สาระนุกรม:สีที่ใช้ในเว็บ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

สีที่ใช้ในเว็บ หรือ สีเว็บ มีหลักการณ์อ้างอิงถึงในลักษณะสองแบบ คือ อ้างอิงตามเลขฐาน 16 ในรูปแบบRGB รหัสผสมสีของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรืออ้างอิงตามชื่อสีภาษาอังกฤษ

รูปแบบสี[แก้ไข]

รูปแบบสีที่ใช้ในHTML CSS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ ใช้ในลักษณะของเลขฐาน16 สามหลัก ในแต่ละหลักแสดงถึงส่วนประกอบของ สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน ที่จะแสดงสีรวมออกมา โดยในแต่ละหลักจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 โดยในเลขฐาน16 จะใช้ค่า 00 ถึง FF ยกตัวอย่างเช่น สีแดง=36 สีเขียว=104 และสีน้ำเงิน=160 จะใช้เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 24,68,A0 ตามลำดับ โดยนำมาจัดเรียงติดกันโดยไม่เว้นวรรคเป็น 2468A0 ซึ่งจะแสดงสีน้ำเงินอ่อนออกมา โดยแต่ละสีจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินตามลำดับ จำนวนสีทั้งหมดที่สามารถแสดงได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

สีมาตรฐานของ HTML[แก้ไข]

สีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 โดยแสดงชื่อสีมาตรฐานในภาษาอังกฤษ และรหัสสีในเลขฐาน16 ได้แก่

ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี
black #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff
transparent

ชื่อสีตาม X11[แก้ไข]

ระบบสีอื่นที่พัฒนาออกมาต่างหาก ที่ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐาน ซึ่งเบราว์เซอร์ บางตัวไม่สามารถเรียกใช้สีเหล่านี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามสีเหล่านี้เป็นสีมาตรฐานของ SVG ชื่อสีในภาษาอังกฤษ และ รหัสสีในเลขฐาน16 แสดงตามตัวอย่างข้างล่าง

ชื่อสี รหัสสี ชื่อสี รหัสสี
indianred #cd5c5c darksalmon #e9967a
lightcoral #f08080 salmon #fa8072
orangered #ff4500 red #ff0000
crimson #dc143c firebrick #b22222
darkred #8b0000 mediumvioletred #c71585
pink #ffc0cb lightpink #ffb6c1
hotpink #ff69b4 deeppink #ff1493
palevioletred #db7093 darkkhaki #bdb76b
khaki #f0e68c palegoldenrod #eee8aa
lightgoldenrodyellow #fafad2 lightyellow #ffffe0
lemonchiffon #fffacd yellow #ffff00
gold #ffd700 papayawhip #ffefd5
moccasin #ffe4b5 peachpuff #ffdab9
cyan #00ffff aqua #00ffff
aquamarine #7fffd4 turquoise #40e0d0
mediumturquoise #48d1cc darkturquoise #00ced1
cadetblue #5f9ea0 slategray #708090
lightcyan #e0ffff paleturquoise #afeeee
powderblue #b0e0e6 lightsteelblue #b0c4de
steelblue #4682b4 lightblue #add8e6
skyblue #87ceeb lightskyblue #87cefa
deepskyblue #00bfff cornflowerblue #6495ed
royalblue #4169e1 mediumslateblue #7b68ee
dodgerblue #1e90ff blue #0000ff
mediumblue #0000cd darkblue #00008b
navy #000080 midnightblue #191970
lightsalmon #ffa07a orange #ffa500
darkorange #ff8c00 coral #ff7f50
tomato #ff6347 orangered #ff4500
aquamarine #7fffd4 mediumspringgreen #00fa9a
springgreen #00ff7f palegreen #98fb98
greenyellow #adff2f chartreuse #7fff00
lawngreen #7cfc00 lime #00ff00
lightgreen #90ee90 yellowgreen #9acd32
limegreen #32cd32 mediumseagreen #3cb371
darkseagreen #8fbc8f forestgreen #228b22
seagreen #2e8b57 green #008000
olivedrab #6b8e23 olive #808000
darkolivegreen #556b2f darkgreen #006400
mediumaquamarine #66cdaa turquoise #40e0d0
lightseagreen #20b2aa darkcyan #008b8b
teal #008080 lavender #e6e6fa
thistle #d8bfd8 plum #dda0dd
violet #ee82ee fuchsia #ff00ff
magenta #ff00ff orchid #da70d6
mediumorchid #ba55d3 darkorchid #9932cc
blueviolet #8a2be2 darkviolet #9400d3
mediumpurple #9370db slateblue #6a5acd
purple #800080 darkmagenta #8b008b
darkslateblue #483d8b indigo #4b0082
honeydew #f0fff0 mintcream #f5fffa
azure #f0ffff aliceblue #f0f8ff
ghostwhite #f8f8ff whitesmoke #f5f5f5
lavenderblush #fff0f5 mistyrose #ffe4e1
antiquewhite #faebd7 seashell #fff5ee
snow #fffafa white #ffffff
beige #f5f5dc linen #faf0e6
oldlace #fdf5e6 floralwhite #fffaf0
ivory #fffff0 gainsboro #dcdcdc
lightgrey #d3d3d3 silver #c0c0c0
darkgray #a9a9a9 gray #808080
dimgray #696969 darkslategray #2f4f4f
lightslategray #778899 slategray #708090
cornsilk #fff8dc blanchedalmond #ffebcd
bisque #ffe4c4 navajowhite #ffdead
wheat #f5deb3 sandybrown #f4a460
goldenrod #daa520 darkgoldenrod #b8860b
peru #cd853f chocolate #d2691e
maroon #800000 saddlebrown #8b4513
brown #a52a2a sienna #a0522d
darkred #8b0000 burlywood #deb887
tan #d2b48c rosybrown #bc8f8f
black #000000    

สีตามการจัดโซนสี[แก้ไข]

ชื่อภาษาไทย
HTML
name
R G B
Hex
ตัวอย่างสี
สีแดง
สีแดงอินเดียน Indianred CD 5C 5C  
Lightcoral F0 80 80  
สีแดงแซลมอน Salmon FA 80 72  
สีแดงแซลมอนแก่ Darksalmon E9 96 7A  
สีส้มแดง Orangered FF 45 00  
สีแดง Red FF 00 00  
สีแดงเข้ม Crimson DC 14 3C  
สีแดงอิฐ Firebrick B2 22 22  
สีแดงแก่ Darkred 8B 00 00  
สีชมพู
สีชมพู Pink FF C0 CB  
สีชมพูอ่อน Lightpink FF B6 C1  
สีม่วงแดงซีด Palevioletred DB 70 93  
  Hotpink FF 69 B4  
สีชมพูเข้ม Deeppink FF 14 93  
สีม่วงแดงปานกลาง Mediumvioletred C7 15 85  
สีเหลือง
เหลืองอ่อน Lightyellow FF FF E0  
  Lemonchiffon FF FA CD  
  Lightgoldenrodyellow FA FA D2  
  Papayawhip FF EF D5  
สีหนังกวาง Moccasin FF E4 B5  
  Peachpuff FF DA B9  
  Palegoldenrod EE E8 AA  
สีกากี Khaki F0 E6 8C  
สีเหลือง Yellow FF FF 00  
สีทอง Gold FF D7 00  
สีกากีเข้ม Darkkhaki BD B7 6B  
สีน้ำเงิน
สีเขียวน้ำเงินอ่อน Lightcyan E0 FF FF  
สีเทอควอยส Paleturquoise AF EE EE  
สีน้ำทะเล Aqua 00 FF FF  
สีน้ำทะเลเข้ม Aquamarine 7F FF D4  
สีเทอควอยส Turquoise 40 E0 D0  
สีเทอควอยสปานกลาง Mediumturquoise 48 D1 CC  
สีเทอควอยสแก่ Darkturquoise 00 CE D1  
  Powderblue B0 E0 E6  
สีน้ำเงินโลหะอ่อน Lightsteelblue B0 C4 DE  
สีฟ้า Lightblue AD D8 E6  
สีท้องฟ้า Skyblue 87 CE EB  
สีท้องฟ้าอ่อน Lightskyblue 87 CE FA  
สีท้องฟ้าเข้ม Deepskyblue 00 BF FF  
  Cornflowerblue 64 95 ED  
สีน้ำเงินโลหะ Steelblue 46 82 B4  
  Cadetblue 5F 9E A0  
สีน้ำเงินหินปานกลาง Mediumslateblue 7B 68 EE  
  Dodgerblue 1E 90 FF  
  Royalblue 41 69 E1  
สีน้ำเงิน Blue 00 00 FF  
สีน้ำเงินปานกลาง Mediumblue 00 00 CD  
สีน้ำเงินเข้ม Darkblue 00 00 8B  
สีกรมท่า Navy 00 00 80  
สีกลางคืน Midnightblue 19 19 70  
สีส้ม
สีแซลมอนอ่อน Lightsalmon FF A0 7A  
สีส้ม Orange FF A5 00  
สีส้มเข้ม Darkorange FF 8C 00  
สีแสดเข้ม Coral FF 7F 50  
สีมะเขือเทศ Tomato FF 63 47  
สีส้มแดง Orangered FF 45 00  
สีเขียว
สีเขียวเหลือง Greenyellow AD FF 2F  
สีใบอโศก Chartreuse 7F FF 00  
  Lawngreen 7C FC 00  
สีมะนาว Lime 00 FF 00  
สีเขียวซีด Palegreen 98 FB 98  
สีเขียวอ่อน Lightgreen 90 EE 90  
  Mediumspringgreen 00 FA 9A  
  Springgreen 00 FF 7F  
สีเขียวเหลือง Yellowgreen 9A CD 32  
สีมะนาวเขียว Limegreen 32 CD 32  
สีเขียวน้ำทะเลปานกลาง Mediumseagreen 3C B3 71  
สีเขียวน้ำทะเล Seagreen 2E 8B 57  
  Forestgreen 22 8B 22  
สีเขียว Green 00 80 00  
สีมะกอกปูน Olivedrab 6B 8E 23  
สีมะกอก Olive 80 80 00  
สีมะกอกเข้ม Darkolivegreen 55 6B 2F  
สีเขียวเข้ม Darkgreen 00 64 00  
สีน้ำทะเล Aquamarine 7F FF D4  
สีน้ำทะเลปานกลาง Mediumaquamarine 66 CD AA  
สีเขียวทะเลเข้ม Darkseagreen 8F BC 8F  
สีเขียวทะเลอ่อน Lightseagreen 20 B2 AA  
สีเขียวน้ำเงินเข้ม Darkcyan 00 8B 8B  
สีน้ำเงินอมเขียว Teal 00 80 80  
สีม่วง
สีลาเวนเดอร์ Lavender E6 E6 FA  
สีธิสเซิล Thistle D8 BF D8  
สีพลัม Plum DD A0 DD  
สีม่วง Violet EE 82 EE  
สีแดงอมม่วง Fuchsia FF 00 FF  
สีม่วงแดง magenta FF 00 FF  
สีกล้วยไม้ Orchid DA 70 D6  
สีกล้วยไม้ปานกลาง Mediumorchid BA 55 D3  
สีม่วงปานกลาง Mediumpurple 93 70 DB  
สีน้ำเงินหิน Slateblue 6A 5A CD  
สีม่วงน้ำเงิน Blueviolet 8A 2B E2  
สีม่วงเข้ม Darkviolet 94 00 D3  
สีกล้วยไม้เข้ม Darkorchid 99 32 CC  
สีม่วงแดงเข้ม Darkmagenta 8B 00 8B  
สีม่วงอ่อน Purple 80 00 80  
สีน้ำเงินหินเข้ม Darkslateblue 48 3D 8B  
สีคราม Indigo 4B 00 82  
สีน้ำตาล
สีไหมข้าวโพด Cornsilk FF F8 DC  
สีอัลมอนด์ซีด Blanchedalmond FF EB CD  
สีซุปข้น Bisque FF E4 C4  
  Navajowhite FF DE AD  
สีเหลืองอ่อน Wheat F5 DE B3  
  Burlywood DE B8 87  
สีแทน Tan D2 B4 8C  
  Rosybrown BC 8F 8F  
  Sandybrown F4 A4 60  
  Goldenrod DA A5 20  
  Darkgoldenrod B8 86 0B  
  Peru CD 85 3F  
สีช็อคโกแลต Chocolate D2 69 1E  
  Saddlebrown 8B 45 13  
สีดินเผา Sienna A0 52 2D  
สีน้ำตาล Brown A5 2A 2A  
สีเลือดหมู Maroon 80 00 00  
สีขาว
สีขาว White FF FF FF  
สีหิมะ Snow FF FA FA  
สีแตงขาว Honeydew F0 FF F0  
สีมินต์ครีม Mintcream F5 FF FA  
สีขาวท้องฟ้า Azure F0 FF FF  
  Aliceblue F0 F8 FF  
สีวิญญาณ Ghostwhite F8 F8 FF  
สีควัน Whitesmoke F5 F5 F5  
สีเปลือกหอย Seashell FF F5 EE  
สีเทาอ่อน Beige F5 F5 DC  
  Oldlace FD F5 E6  
  Floralwhite FF FA F0  
สีงาช้าง Ivory FF FF F0  
สีขาวเก่า Antiquewhite FA EB D7  
สีลินิน Linen FA F0 E6  
  Lavenderblush FF F0 F5  
  Mistyrose FF E4 E1  
สีเทา
  Gainsboro DC DC DC  
สีเทาอ่อน Lightgrey D3 D3 D3  
สีเงิน Silver C0 C0 C0  
สีเทาเข้ม Darkgray A9 A9 A9  
สีเทา Gray 80 80 80  
สีเทาสลัว Dimgray 69 69 69  
สีเทาหินอ่อน Lightslategray 77 88 99  
สีเทาหิน Slategray 70 80 90  
สีเทาหินเข้ม Darkslategray 2F 4F 4F  
สีดำ Black 00 00 00  


สีอื่นๆ[แก้ไข]

นอกจากนี้ยังมีสีพิเศษคือ "สีโปร่งใส" สำหรับในการใส่ในแม่แบบหรือโค้ดวิกิต่างๆ โดยหากไม่ตั้งสีแล้ว สีทีได้จะเป็นสีขาวโดยอัตโนมัติ

หากต้องการให้โปร่งใส่ ให้ใส่คำว่า transparent ลงไปแทนที่ชื่อสี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]