ครอบครัว

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

นิยาม[แก้ไข]

ครอบครัวถือว่าเป็น”กลุ่มทางสังคม”หนึ่ง แต่เป็นกลุ่มทางสังคมที่แตกต่างจากกลุ่มทางสังคมอื่นในประเด็นที่ว่า
- ครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีช่วงเวลาการดำรงอยู่ยาวนานกว่ากลุ่มสังคมอื่นๆ
- ครอบครัวมีสมาชิกหลายวัยด้วยกัน
- ครอบครัวมักประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ทางชีวะและมีความเกี่ยวดองกันทางกฎหมายหรือจารีตประเพณี


ครอบครัวและสังคม[แก้ไข]

ครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยหรือกลุ่มทางสังคม ครอบครัวไม่ใช่กลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขอื่นๆทางสังคม อีกนัยหนึ่งก็คือ ครอบครัวมิใช่หน่วยอิสระที่อยู่โดดๆ แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆสถาบันอื่นๆทางสังคม

แนวคิดที่อธิบายเรื่องครอบครัว[แก้ไข]

  • แนวคิดเชิงการหน้าที่

ครอบครัวเป็นความจำเป็นของสังคมมนุษย์เพราะมี “หน้าที่” ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้

  • แนวคิดการขัดแย้ง

ครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นการจัดการทางสังคมที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง

โครงสร้างครอบครัว[แก้ไข]

1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)
2. ครอบครัวขยาย (Extended Family)

ลักษณะการสืบสายโลหิตและสืบทอดมรดก[แก้ไข]

1. สืบทอดผ่านทางสายบิดา (Patrilineal)
2. สืบทอดผ่านทางสายมารดา (Matrilineal)
3. สืบทอดผ่านทั้งทางสายบิดาและมารดา (Bilineal)

ที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงาน[แก้ไข]

1. อยู่กับครอบครัวฝ่ายสามี (Patrilocal)
2. อยู่กับครอบครัวฝ่ายมารดา (Matrilocal)
3. แยกไปอยู่เอง (Neolocal)

ประเภทของการแต่งงาน[แก้ไข]

1. ผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy)
2. ผัวเดียวหลายเมีย (Polygyny)
3. เมียเดียวหลายผัว (Polyandry)
4. หลายเมียหลายผัวร่วมกัน....... เฮ้ย อย่างนี้มัน "สวิงกุ้งกิ้ง" เอ้ย "สวิงกิ้ง" แล้ว!!!

การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับครอบครัว[แก้ไข]

1. สภาพความเป็นโสดที่มากขึ้น
2. การมีพ่อหรือแม่คนเดียวในครอบครัว (Single Parenthood)
3. การอยู่ด้วยกัน แล้วก็ปี้กัน โดยไม่ต้องแต่งงานกัน
4. คู่รักร่วมเพศ
4.1 เมียหนีพี่เลยตุ๋ย
4.2 คันรูก้นจัง มาตุ๋ยฉันเถอะ
4.3 ผัวไม่อยู่ สมสู่ตีฉิ่งฉาบ


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล