สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น แต่ศิษย์เก่านิยมเรียก เทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จึงมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า “วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น” ต่อมาเมื่อ 14 มีนาคม 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงเปิด และปลูกต้นประดู่เพื่อเป็นสิริมงคล และปี พ.ศ.2513 ได้จัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เป็นครั้งแรกในสาขาวิชา ช่างเครื่องกล (TM)และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า (TE)

         ....ต่อมาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นได้มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
   27 กุมภาพันธ์ 2518 พ.ร.บ.วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาทำให้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น”
   15 กันยายน 2531 วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่ ว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ทำให้เปลี่ยนเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น”
   18 มกราคม 2548 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 9 มหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำให้เปลี่ยนเป็น“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”
   ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง และเรียกชื่อท้ายสุดว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” ก็ตาม แต่นักศึกษาปัจุจุบัน และศิษย์เก่ารุ่นใหม่ๆ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ก็ยังมี ความผูกพัน และภาคภูมิใจในความเป็น เทคโนฯ ไทย-เยอรมันขอนแก่นตลอดมา